Privacyverklaring
Marlie Koggel Fotografie

Marlie Koggel Fotografie is gevestigd aan het Lodderholt 3, 7731 GK in Ommen. Ze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 maart 2019.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die verwerkt worden
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie, whatsapp en telefonisch contact
– bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom is aan te raden dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld heb over een minderjarige, neem dan contact met mij op via marlie@koggelfotografie.nl, dan wordt deze informatie verwijdert.

Verwerking van de gegevens door Marlie Koggel Fotografie
– het afhandelen van jouw betaling via een factuur
– verzenden van de nieuwsbrief
– e-mail, whatsapp en telefonisch contact indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– om goederen en diensten bij je af te leveren
– Marlie Koggel Fotografie verwerkt de persoonsgegevens als je hier wettelijk toe verplicht bent zoals de gegevens voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Marlie Koggel Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marlie Koggel Fotografie) tussen zit.

Bewaren van de persoonsgegevens
Marlie Koggel Fotografie bewaart de gegevens zoals de e-mails, whatsapp berichten, social media berichten, online en offline backup. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard , reden: belastingwet en of persoonlijk belang. De digitale bestanden van jou shoot worden 1 jaar (vanaf 01-01-2019) bewaard door Marlie Koggel Fotografie op een externe harde schijf en op een iMac. Na de shoot ontvang je de digitale bestanden en ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij jou.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marlie Koggel Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Marlie Koggel Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jou persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jou eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door Marlie Koggel Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar ik over beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van jou persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jou toestemming of bezwaar op de verwerking van jou persoonsgegevens sturen naar marlie@koggelfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Marlie Koggel Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van persoonsgegevens
Marlie Koggel Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via marlie@koggelfotografie.nl

Wil je meer weten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en wat er wel en niet mag aan data mag worden verwerkt?

Bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl